Ouderbetrokkenheid

Uit diverse onderzoeken blijkt dat de betrokkenheid van ouders kinderen en school helpt:

 • Kinderen zijn meer gemotiveerd
 • Het welbevinden van kinderen neemt toe
 • Leerprestaties verbeteren

School en ouders hebben elkaar nodig om het kind optimaal te kunnen begeleiden en te bieden wat een kind nodig heeft. Ouders zijn de expert van hun eigen kind. School is expert op het gebied van leren en kinderen cognitief en sociaal te begeleiden in een schoolse samenleving. Beide partijen ontmoeten elkaar binnen de pedagogische driehoek kind-school-ouders. Een positieve samenwerking tussen school en ouders zorgt voor optimale omstandigheden voor de ontwikkeling van het kind.

Ouderinspraak
Inspraak van ouders wordt op onze school op de volgende manier georganiseerd:

 • Medezeggenschapsraad
 • Oudervereniging
 • Oudercafé
Op obs Noorderlicht kan er op twee manieren mee gedacht worden met de school:
 1. Praktisch
 2. Inhoudelijk OV (Ouder Vereniging)

De oudervereniging int de vrijwillige ouderbijdrage en houdt toezicht op de uitgave daarvan. Er zijn een aantal commissies vanuit de OV:
 • Feestcommissie: organiseert en coördineert alle feesten die op school worden gevierd. Onder andere: 11-november, Sinterklaas, kerst, pasen en jaarfeest;
 • Sportcommissie: buigt zich over het aanbod van buitenschoolse sportactiviteiten vanuit verschillende verenigingen. Binnenschools richt de sportcommissie zich op een naschools aanbod na schooltijd;
 • Bibliotheekcommissie: onderhoudt de interne schoolbibliotheek;
 • Luizencommissie: verzorgt de luizencontrole na ieder schoolvakantie. De OV komt regelmatig bij elkaar om alle activiteiten op elkaar af te stemmen en weg te zetten in het schooljaar.
Iedere school heeft een medezeggenschapsraad. Deze raad bestaat uit ouders en personeel van de school. De leden van de raad worden gekozen door alle ouders en personeel van de school. Via de medezeggenschapsraad op school praten ouders en personeel mee over het schoolbeleid.

Het oudercafé komt een keer in de week bij elkaar o.l.v. een vrijwilliger vanuit de bibliotheek. Binnen het café wordt met elkaar gesproken over onderwerpen die met school te maken hebben: hoe je je kind thuis kunt helpen met schoolse taken, communicatie via ouderportaal, inhoud nieuwsbrieven, gezond eet- en drinkbeleid, vreedzame school, enz. Gastsprekers worden uitgenodigd om het een en ander te komen toelichten. Naast praten gaat het oudercafé regelmatig met elkaar op excursie naar instanties die iets kunnen betekenen in de ontwikkeling van de kinderen: bibliotheek, boekenwinkel, enz.

Andere activiteiten waarbij ouders worden ingezet:
 • Excursies vanuit verschillende groepen
 • Hulp bij thema's binnen de verschillende groepen
 • Schoolreis
 • Feesten vanuit de OV
 • Juffen- en meesterdag
 • Schooltuinen groep 7 (start) en groep 8 (programma afronden)

Leerkrachten aan het woord

Een kleine onderzoekende en toekomstgerichte school met een fijn team.