Onze resultaten

Obs Noorderlicht vindt dat kinderen met plezier naar school moeten gaan. Naast plezier staat ook leren centraal. Daarom volgen wij de leerprestaties van kinderen. We volgen niet alleen de kinderen, maar we kijken ook twee keer per jaar naar onze eigen resultaten. Hiervoor gebruiken we de methode-onafhankelijke toetsen (Cito-toetsen). Daarnaast is de uitstroom uit groep 8 ook een graadmeter voor de resultaten van de school, alhoewel daar voorzichtig mee omgegaan moet worden. De uitstroom kan per schooljaar erg verschillen. 

Toetsresultaten
Kinderen worden gedurende hun hele basisschooltijd getoetst en gevolgd door een leerlingvolgsysteem. In de kleuterklassen gebeurt dit uiteraard nog op een speelse manier, waarbij rekening gehouden wordt met hun wat kortere spanningsboog. In de groepen 1 en 2 maken we gebruik van de leerlijnen van Parnassys.

Vanaf groep 3 nemen we systematisch toetsen af. Dit zijn toetsen die horen bij de methodes en de CITO-toetsen. Deze toetsen en observaties geven een beeld van de resultaten van de kinderen op de gebieden technisch- en begrijpend lezen, rekenen & wiskunde en spelling. In groep 8 wordt een centrale eindtoets afgenomen. Op Obs Noorderlicht is dat de IEP-eindtoets. 

Deze gegevens in combinatie met de bevindingen van de leerkrachten kunnen we daardoor snel signaleren als een leerling een afwijkende ontwikkeling laat zien ten opzichte van de verwachting, en kunnen we hier snel op inspelen. 

Door het werken met digitale leermiddelen zoals Snappet krijgt het kind lesaanbod op maat, zodat altijd gestreefd kan worden naar een optimale ontwikkeling binnen de capaciteiten. Vaak wordt daarbij groepsdoorbrekend gewerkt: een kind dat qua lesstof een groep lager of hoger presteert kan dan uitleg en begeleiding op niveau krijgen. 
 

Ouders aan het woord

Oog voor ieder kind.